Köpvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

Priser
Priserna är exklusive mervärdesskatt. I händelse av prisjusteringar från våra leverantörer eller förändrade valutakurser förbehåller sig Supplies Team rätten att ändra priserna utan varsel. Samtliga priser är exklusive frakt och gäller med reservation för tryckfel och sortimentsförändringar bortom vår kontroll.
Samtliga priser är avrundade och visas inte med öre.

Leveranstid
Alla beställningar inkomna till oss före klockan 15.00 vardagar skickas normalt samma dag. Normal leveranstid är en till två dagar beroende på leveransort. Expressleveranser kan ombesörjas.

Fraktvillkor
Frakt tillkommer på samtliga ordrar understigande 3000.-. Fraktkostnaden  är för närvarande 199.-  exkl moms. Vid leverans med budbil inom Stockholmsområdet uttages avgift på 700 kronor. Om en vara skadats under transport skall reklamation göras direkt till transportföretaget.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkoren är 20 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta i enlighet med svensk räntelag.

Returer och reklamationer
· Fel i leveransen ska vara anmält till oss inom 7 dagar från fakturadatum om inget annat är överenskommet.
· Alla returer måste returneras i obrutna originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör och vara fria från smuts, etiketter, skador etc, i annat fall godkänns inte returen.
· Retur av beställningsvara eller utgångna produkter godkänns inte.
· Vid retur, kontakta oss via telefon eller vår hemsida för att få ett returnummer och returinstruktioner.
· Returnummer ska alltid anges på det yttre emballaget och returrapport ska medfölja godset. OBS! Använd yttre emballage för att försäkra dig om att returen kommer fram i godtagbart skick. Är något skrivet direkt på produktkartongen godkänns inte returen.
· Returfrakter betalas av köparen.
· Vid retur av felbeställda varor äger Supplies Team rätt att ta ut en avgift på upp till 50 % av ordervärdet, dock minst 200 kronor.
· Vid reklamation av toner och bläckpatroner ska om möjligt utskriftsprover bifogas.
· Reklamation av tekniska produkter behandlas oftast direkt av tillverkaren. Kontakta oss för information.
· Supplies Team ansvarar inte för varor som blivit skadade vid transport till kund. Vid synlig transportskada regleras detta mellan transportföretag och mottagare.

Ansvar för fel
Supplies Teams ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion

b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Supplies Teams instruktioner

c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal, tredje man eller genom andra omständigheter utom Supplies Teams kontroll

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras

Har köparen anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Supplies Team ansvarar för skall kunden ersätta Supplies Team enligt Supplies Teams vid varje tillfälle gällande prislista.

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Supplies Team enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

SuppliesTeams ansvar omfattar endast direkta förluster. Supplies Teams ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, ej heller skador som Supplies Team inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Supplies Teams ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Supplies Team bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till - ej kompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Köparen kan inte rikta andra anspråk mot Supplies Team med anledning av fel.